НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ

 

Навчально-методичний центр професійної кар’єри створено у відповідності до наказу за № 621 від 27 листопада 2012 року на виконання рішення Вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова від 30 серпня 2012 року. Центр є навчально-методичним структурним підрозділом Інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова та організовує роботу, пов’язану з вивченням і узагальненням професійної орієнтації та кар’єрного зростання молоді. Директором Навчально-методичного центру професійної кар’єри Інженерно-педагогічного факультету є Шереметьєва Світлана Геннадіївна, к.пед.н., доцент)

 

Завдання центру:

•  Посилення інтелектуального та виховного впливу НПУ імені М.П.Драгоманова на учнівську та студентську молодь, сприяння розвитку її духовних потреб, популяризації наукових знань, а також удосконалення професійної орієнтації учнів 9-11 класів та кар’єрного зростання студентів і випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
•  Виявлення талановитої та обдарованої молоді для її залучення до науково-дослідницької і винахідницької роботи та навчання в університеті;
•  Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, післядипломна підготовка та перепідготовка кадрів у сфері професійної орієнтації, професійного самовизначення, та кар’єрного зростання.
•  Адаптація навчальної та наукової діяльності до вимог європейського науково-освітнього простору.
•  Інтегрування науково-навчальної діяльності НМЦПК з науковою діяльністю академічних наукових установ та виробничою діяльністю підприємств.
•  Міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, фірмами, фондами.

 

Основні напрями діяльності центру

 

У навчально-виховній діяльності:
• розробка та впровадження в навчальний процес новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій;
• постійне оновлення комплексу методичного забезпечення навчального процесу в повному обсязі;
• підтримання високого рівня кваліфікації викладацького складу НМЦПК;
• підтримання зв’язків з випускниками центру під час їх навчання в університеті;
• формування в учнів і слухачів громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людської цивілізації;
• забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та поваги у стосунках між працівниками, викладачами та слухачами і учнями НМЦПК.
• проведення серед слухачів наукових конференцій, олімпіад, конкурсів, майстер-класів;
• залучає провідних науковців університету до здійснення профорієнтаційної роботи серед молоді.

У профорієнтаційній діяльності:
• здійснення комплексу заходів для забезпечення ранньої професійної орієнтації серед учнівської молоді м. Києва та Київської області;
• удосконалення форм співпраці з мережею загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації з метою залучення до навчання у НПУ імені М.П.Драгоманова здібної, професійно орієнтованої молоді;
• залучення до співпраці обласних і районних станцій юних техніків, Будинків технічної творчості з метою популяризації традицій НПУ імені М.П.Драгоманова та здійснення постійного цілеспрямованого інформаційно-агітаційного впливу на молодіжне середовище;
• формування атмосфери культу знань та науки в сучасному суспільстві;
• сприяння росту духовного і культурно-освітнього рівня молоді;
• просвітницька діяльність.
• здійснення професійної орієнтації учнівської молоді шкіл, ліцеїв та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;
• забезпечення організації професійного самовизначення та кар’єрного зростання студентів та випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;
• організація сприяння школярам, студентам та випускникам ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та їхнім батькам у виборі майбутньої професії;
• організація роботи мобільної профорієнтаційної групи з метою активізації агітаційного впливу на молодіжне середовище;
• організація та здійснення системи заходів з метою виявлення талановитої і обдарованої молоді та її залучення до самостійної науково-дослідницької роботи;
• організація освітніх заходів, метою яких є задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні;
• здійснення комплексу заходів з ранньої профорієнтації.